Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży projektów architektury krajobrazu.

§ 1 DEFINICJE:

1.Sklep – podmiot realizujący zamówienie oraz dokonujący sprzedaży projektów architektury krajobrazu. Właścicielem sklepu oraz marki „MIA studio” wraz z logo jest MIA studio Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 29D, 50-424 Wrocław. Działalność gospodarcza posiadająca numer NIP: 899-288-76-76 i REGON: 387347672. Telefon +48 724 135 035, +48 609 196 042.

2.Klient – osoba składająca zamówienie na zakup projektu architektury krajobrazu. Jest nim zarówno „konsument”, o którym mowa w art. 22 (1) kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
jak i przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek dozwolonej przez prawo formie,

3.Odbiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna do której wysyłany lub któremu przekazywany jest Projekt,

4.Strona – rozumie się przez to zarówno Sklep jak i Klienta,

5.Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający warunki i zasady sprzedaży Projektów.

6.Projekt – projekt architektury krajobrazu oferowany do sprzedaży przez Sklep, znajdujący się w aktualnej ofercie Sklepu,

7.Umowa – umowa między Sklepem a Klientem na podstawie której realizowana jest sprzedaż i dostawa Projektów. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią przedmiotowej Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta dokonywana w toku składania
Zamówienia,

8.Zamówienie – wniosek składany za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie, obejmujący zamówienie na Projekt i zawierający dane pozwalający zidentyfikować Klienta.

 

§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

1. Zamówienie na sprzedaż i dostarczenie Projektów można składać w następujący sposób:
•telefonicznie, poprzez kontakt ze Sklepem, dzwoniąc na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu https://mia-studio.pl w zakładce Kontakt,
•elektronicznie, poprzez Sklep za pośrednictwem strony internetowej Sklepu https://mia-studio.pl/sklep lub pisząc maila na adres: sklep@mia-studio.pl

2.Projekty oferowane do sprzedaży przez Sklep ujawnione są na stronie internetowej https://mia-studio.pl/sklep
Zamówienie winno wskazywać co najmniej jeden projekt dostępny na stronie Sklepu.

3.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych pozwalających na jego identyfikację i wystawienie faktury oraz danych Odbioru Projektu, w tym nazwy Odbiorcy (imienia, nazwiska, firmy osoby prawnej) i jego dokładnego adresu.

4.Sklep zastrzega, iż wszelkie informacje dotyczące Projektów zawartych na stronie internetowej https://mia-studio.pl/sklep nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi w wyniku akceptacji przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Akceptacja może mieć formę mailową, telefoniczną lub może do niej dojść w wyniku faktycznej realizacji zamówienia przez Sklep.

5.Dla Klienta wiążące są postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w chwili składania zamówienia, niezależnie od jego ewentualnej późniejszej zmiany.

6.Złożenie Zamówienia na Projekt oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Klienta.

 

§ 3 PŁATNOŚĆ / CENY:

1. Ceny za Projekty znajdujące się w standardowej ofercie Sklepu znajdują się na stronie internetowej https://mia-studio.pl/sklep. Ceny projektów przygotowywanych na życzenia Klientów ustalane są indywidualnie.

2.Wszystkie Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto. Ceny za Projekty w wersji papierowej nie zawierają ceny dostawy przesyłek do odbiorcy.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
• za pobraniem
• przelewem
• płatność online za pośrednictwem platformy płatniczej MBANK – PAYNOW
• Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
Mastercard and Visa

4.Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.
W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

5.W przypadku składania Zamówień na większą ilość Projektów, Sklep może udzielić stosownych rabatów lub zapewnić darmowy dowóz przesyłki do Odbiorcy. Informacja w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej sklepu lub ustalana jest indywidualnie w ramach uzgodnień z Klientem.

6.Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep jest zapłata za Projekt łącznie z kwotą dostawy do Odbiorcy. W przypadku zamówień składanych po raz kolejny Sklep może ustalić indywidualne warunki płatności, w tym w szczególności udzielić rabatu lub wydłużyć okres płatności.

§ 4 REALIZACJA I DOSTAWA:

1.Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

2.Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

3. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

4. Zamówienie na Projekt w wersji papierowej realizowane jest za pośrednictwem firmy wysyłkowej lub kurierskiej. Zamówienia w wersji elektronicznej realizowane są za pomocą poczty e-mail.

5. Sklep będzie podejmował wszelkie możliwe starania by Projekt został dostarczony do Odbiorcy jak najszybciej, jednakże Klient winien mieć świadomość, iż dostawa jest realizowana za pośrednictwem niezależnych od Sklepu firm wysyłkowych/kurierskich, na których działalność Sklep nie ma wpływu.

6. Termin realizacji dostawy Projektu rozpoczyna się od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu wpływu należności za Projekt. W przypadku gdy płatność dokonywana jest kartą, termin realizacji zamówienia liczony jest od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

7. Minimalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych.

8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

§ 5 REKLAMACJE:

1.W przypadku niezgodności Projektu z Zamówieniem, Klient winien powiadomić o tym Sklep niezwłocznie po powzięciu informacji w tym zakresie. Informacja o niezgodności winna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej sklep@mia-studio.pl

2.Reklamacja winna szczegółowo opisywać rodzaj niezgodności z Zamówieniem.

3.Sklep zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Strony mogą uzgodnić sposób rekompensaty dla Klienta. W przypadku odmowy uznania rekompensaty, Klient może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem powszechnym.

4.W przypadku zgłoszenia uwag co do przekroczenia terminu dostawy lub uszkodzenia opakowania lub Projektu, Sklep przed rozpatrzeniem reklamacji skieruje sprawę do firmy przewozowej/kurierskiej. Powyższe może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji.

5.Sklep zastrzega, iż wszelkie ewentualne różnice dotyczące zdjęć/wizualizacji Projektów umieszczonych na stronie www.mia-studio.pl/sklep, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta nie mogą być podstawą do reklamacji Projektu.

6.Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które zostały złożone po terminie lub które nie zawierają opisu niezgodności.

 

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1.Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Sklep. Sklep wykorzystuje dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy na sprzedaż i dostawę Projektów do Odbiorców.

2.Sklep ma prawo zażądać od Klienta takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy na sprzedaż i dostawę Projektów. W przypadku niepodania przedmiotowych danych, Sklep może odmówić realizacji Zamówienia.

3.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4.Składając Zamówienie Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w tym w szczególności dotyczących otrzymywania materiałów promocyjno–reklamowych ze strony Sklepu.

 

§ 7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) w okresie 14 dni od daty odbioru Projektu Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny. Warunkiem jest odesłanie dokumentacji w oryginalnej, nierozpakowanej kopercie, z nienaruszoną plombą zabezpieczającą, z kompletną zawartością. Rozpakowanie przesyłki jest jednoznaczne z wykorzystaniem dokumentacji i uniemożliwia jej zwrot. Każdy zwrot musi być uzgodniony z działem sprzedaży Sklepu poprzez kontakt mailowy sklep@mia-studio.pl. W przypadku zamówienia wersji cyfrowej Projektu, po pobraniu Projektu z panelu użytkownika nie ma możliwości zwrotu, ponieważ jest to jednoznaczne z wykorzystaniem dokumentacji.

2.W przypadku gdy Klient skutecznie odstąpi od umowy na sprzedaż i dostawę Projektu, Sklep zobowiązany jest do zwrotu Klientowi kwoty, którą ten zapłacił za Projekt. Zwrot kwoty następuje tylko i wyłącznie przed przekazaniem Projektu Klientowi, bez możliwości wcześniejszego wglądu w dokumentację Projektu. W przypadku gdy Projekt został już dostarczony do Odbiorcy, Klient nie może odstąpić od umowy.

 

§ 8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

1.Wszelkie prawa do treści zawartych na stronie www.mia-studio.pl/sklep przysługują Sklepowi.

2.Żaden fragment prezentowany na stronie www.mia-studio.pl/sklep (np. tekst, grafika, logotypy, zdjęcia, wizualizacje i wszelkie inne dane) nie mogą być powielane, kopiowane lub rozpowszechniane w żadnej formie i bez uprzedniego zezwolenia Sklepu. W razie naruszenia powyższego zakazu, Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia na drodze sądowej wszelkich roszczeń od podmiotów naruszających jego prawa.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej www.mia-studio.pl/sklep.

2.Wszelkie Zamówienia złożone przez Klienta złożone przed zmianą Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania przedmiotowego Zamówienia.

3.W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym fakcie Sklep, w ciągu 14 dnia od daty publikacji zmian. Korzystanie przez Klienta z usług świadczonych przez Sklep po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

4.Strony www.mia-studio.pl oraz www.mia-studio.pl/sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 KC).

5.Wszystkie projekty prezentowane na w/w stronach mogą różnić się od rzeczywistej dokumentacji projektowej, ze względu na nasze ciągłe starania w podnoszeniu jakości proponowanych Klientowi Produktów.

6.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i artykułów sponsorowanych.

7.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby MIA studio Sp. z o.o.